ลงทะเบียนคนไทยที่พำนักอยู่ในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ใช้ในการติดต่อเมื่อมีเหตุจำเป็น


1 ชื่อ - สกุล*
2 เพศ*
ชาย
หญิง
3 อาชีพ*
4 สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา*
5 ที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ( บ้านเลขที่ / ชื่อตึก)
- เขต
- เมือง*
- มณฑล*
- รหัสไปรษณีย์
6 หมายเลขโทรศัพท์*
7 E-mail
8 Wechat ID
9 พำนักในมณฑลเสฉวน / มหานครฉงชิ่ง ถึงปี ค.ศ.
问卷星 提供技术支持